Ano ang radio carbon dating

Di maikakaila ang dramatikong pagbaba ng bilang ng taunang produksyon ng lokal na pelikula.

Kasabay nito, naging higit na elitista ang karanasan ng pagpasok sa mga tunay na sinehan.

Walang iimik, isinalang na ni Bog ang bala ng VHS na awtomatikong nilamon ng surplus na player.

Hiyawan ang taumbaryo na dati-rati’y tulog na bago pa sumapit ang alas-otso.

Sa isang baryong wala ni isang handtractor, treser o kiskisan, gabi-gabing tumatagay at bumibirit sa video-singko ang mga magsasakang nais na saglit na makalimot sa matinding pagod at kahirapan.

Sa halip na maging tanda ng kaunlaran ang elektripikasyon, pinatitingkad lamang nito ang kabulukan ng lokal na burukratang tumatabo ng malaking kikbak mula sa mga ganitong proyekto habang pinapabango ang kanilang pangalan sa mamamayan.

Ang kawalan ng serbisyong panlipunan ay kakambal ng panunupil at pasismo ng estado upang takutin at paamuhin ang mamamayan.

Ang konsepto ng “barrio site” sa kanayunan ay naglayon na ikonsentra ang mamamayan sa isang kontroladong reydyus.

Nakarating na sa mga pinakaliblib na pook ng bansa ang kaluluwa ng Quiapo – hindi lamang ang panatisismo ng daantaong pagiging Katoliko serado at pamamanata sa Nazareno na malaon nang bumabalot sa atrasadong kanayunan – kundi ang Quiapo na siyang pinakatampok na lokal na sentro ng pamimirata, pinakamurang mapagkukunan at kung gayon ay siya ring pinaka-aksesibol na tagapag-ingat ng kabang-yaman at kasaysayan ng pelikula at awdyo-biswal na midyum.Nakahilera sa malamig na sementadong sahig ang mga manonood na lahat ay nakanganga.Pagod na pagod na darating mula sa zone ang asawa ni Bog na si Aling Xenia, walang pasalubong kundi buntong-hininga.Ang industriya ng pelikulang Pilipino at iba pang lokal na pangkulturang kalakal gaya ng musika, ay nakakaranas ngayon ng “paghihingalo” bunga ng ibayong liberalisasyon o pagbaha ng mga produktong gaya ng dayuhang pelikula lalo na mula sa Hollywood, pagbilis ng akses sa mga ito sa pamamagitan ng internet, malawakang pamimirata at kawalan ng mapagpasyang hakbang mula sa gobyerno upang suportahan, paunlarin at ipagtanggol ang pangkulturang produksyon sa bansa.Ang malawakang pamimirata o “piracy” ang salik na nakapagpabilis nang husto sa paghihingalong ito ng lokal na industriya ng pelikula.

Leave a Reply

 1. kris humphries dating 23-Nov-2017 00:18

  I'm here to take the hassle and guesswork out of finding the right adult webcam sex site for each and every sexcam visitor.

 2. Live sex in chat 31-Jan-2018 10:27

  These were the apprentice pick-up artists and they were, to use the language of the community, peacocking – wearing outlandish outfits to attract attention and arouse interest.

 3. Live sex chat without money 27-Jan-2018 08:55

  He minded that the rage was illegal in Turn Cape but locality bbw dating site web the Combined States.

 4. millionaire dating service 21-Jun-2017 02:34

  The place is teaming with tourists as well as South East Asians on days out; locals use the place for birthdays, girly trips and excursions.

 5. girls like intimidating guys 03-Apr-2017 04:56

  On 12 March 2014, Sharon Browne announced that George Donaldson, one of the five original Celtic Thunder principal singers since the Celtic Thunder auditions in August 2007, died of a heart attack.